Phần mềm WinMerge

Download WinMerge - Phần mềm quản lý file

WinMerge là công cụ hiển thị sự khác nhau giữa các tập tin/thư mục và hỗ trợ gộp tài liệu, có khả năng xác định nội dung đã sửa đổi trong các file và gộp những thay đổi đó lại thành một file. WinMerge hỗ trợ Unicode, bao gồm công cụ đánh dấu cú pháp bằng màu linh hoạt, tích hợp Visual SourceSafe và Windows Shell

WinMerge là một công cụ hợp nhất và phân biệt mã nguồn mở cho Windows. WinMerge có thể so sánh và các thư mục và tệp, trình bày sự khác biệt trong tệp văn bản trực quan dễ hiểu hoặc thao tác. WinMerge rất hữu ích để xác định những gì đã thay đổi giữa các phiên bản của dự án và hợp nhất các thay đổi giữa các phiên bản. WinMerge có thể được sử dụng như một công cụ so sánh / hợp nhất bên ngoài hoặc như một ứng dụng độc lập.

Phần mềm WinMerge
Phần mềm WinMerge

Các tính năng chính của WinMerge

✅Microsoft Windows XP hoặc phương tiện mới hơn

✅Quản lý các định dạng tệp văn bản Windows, Unix và Mac

✅Hỗ trợ Unicode

✅Giao diện tab

✅So sánh tệp 3 chiều

✅Phân biệt trực quan và hợp nhất các tệp văn bản

✅Một trình soạn thảo linh hoạt với tô sáng cú pháp, số dòng và ngắt từ

✅Làm nổi bật sự khác biệt trong dòng

✅Bảng khác biệt cho thấy sự khác biệt hiện tại giữa hai bảng dọc

✅Bảng vị trí hiển thị bản đồ của các tệp được so sánh

✅Phát hiện đường di dời

✅Bộ lọc tệp dựa trên biểu thức thông thường cho phép loại trừ và bao gồm các yếu tố

✅So sánh nhanh bằng kích thước tệp và ngày

✅So sánh một thư mục hoặc bao gồm tất cả các thư mục con

✅Có thể hiển thị kết quả so sánh thư mục trong chế độ xem dạng cây

✅So sánh thư mục 3 chiều

✅Hỗ trợ nhiều loại hình ảnh

✅Có thể làm nổi bật sự khác biệt với các khối

✅Lớp phủ của hình ảnh là có thể qua phần mềm WinMerge

DOWNLOAD TÀI LIỆU KHÁC